Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden lichtstaal.nl

Lichtstaal
Een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Lichtstaal (KvK- nummer: 09154019) is de ontwerper en leverancier van de producten.

Opdrachtgever:
De koper en Opdrachtgever van Lichtstaal, dan wel ieder die met Lichtstaal een overeenkomst aangaat.

Partijen:
Lichtstaal en de Opdrachtgever tezamen.

Werkplaats:
De plaats waar Lichtstaal de werkzaamheden verricht.

Maatwerkproducten:
Producten waaraan gepersonaliseerde elementen worden toegevoegd door Lichtstaal en wordt aangepast aan de wensen van de Opdrachtgever.

Niet-maatwerkproducten:
Producten waaraan Lichtstaal gepersonaliseerde elementen heeft toegevoegd. Al onze meubels worden in onze werkplaat vervaardigd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die afkomstig zijn van Lichtstaal.
 2. De algemene voorwaarden worden door Lichtstaal fysiek of digitaal aan de Opdrachtgever overhandigd. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.Lichtstaal.nl

Artikel 4 – Offerte

 1. De offertes van Lichtstaal zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld.
 2. De offerte vermeldt, voor zover mogelijk, een omschrijving van de werkzaamheden, de producten, de levertijd en de prijs.
  Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig. Tenzij anders vermeld.
 3. De werkzaamheden die niet worden genoemd in de offerte, vallen buiten de afgesproken prijs.
 4. Lichtstaal behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen ten opzichte van de eerste offerte, voor zover deze wijzigingen geen wezenlijke veranderingen van de werkzaamheden teweeg brengen.
 5. De offerte van Lichtstaal is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist dan wel onvolledig blijkt te zijn, behoudt Lichtstaal zich het recht voor om de prijs en de levertijd aan te passen.
 6. De ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen in de offertefase zijn illustratief van aard. Indien de ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen in een later stadium worden aangepast, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de verouderde versies van de ontwerpen, tekeningen en schetsen.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Lichtstaal en een Opdrachtgever komt slechts tot stand indien de offerte van Lichtstaal door de Opdrachtgever digitaal is aanvaard door middel van de link in de offerte.
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk of via de mail met Lichtstaal overeengekomen te worden.

  KVK Arnhem: 09154019
  BTW-NR: NL001866160B86
  Spinbaan 19, 7005AD Doetinchem
  info@lichtstaal.nl

Artikel 6 – Levertijd

 1. Voor Niet-maatwerkproducten hanteert Lichtstaal een levertijd van 6 tot 8 weken.
 2. Voor Maatwerkproducten hanteert Lichtstaal geen standaard levertijd. Omdat de levertijd van Maatwerkproducten afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, stelt Lichtstaal een zo nauwkeurig mogelijke levertijd vast. Deze levertijd is slechts een indicatie waaraan de Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen.
 3. Als de levertijd niet wordt gehaald, dan brengt Lichtstaal de Opdrachtgever hiervan op tijd op de hoogte. Lichtstaal wordt in dat geval een extra termijn gegund om te leveren.
 4. Indien de levertijd wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening behoren te komen van de Opdrachtgever (zoals een te late betaling of de slechte bereikbaarheid van de Werkplaats), kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de door Lichtstaal afgegeven levertijd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lichtstaal geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Lichtstaal totdat de Opdrachtgever alle vorderingen van Lichtstaal, ook uit hoofde van andere overeenkomsten, waaronder toekomstige, alsook vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de overeenkomst, volledig heeft voldaan.
 2. Lichtstaal mag de zaken terug nemen indien de Opdrachtgever in gebreke is met tijdige nakoming van zijn verplichtingen dan wel in betalingsmoeilijkheden dreigt te gaan verkeren. Hiertoe heeft Lichtstaal vrije toegang tot de locatie waar het geleverde zich bevindt.

Artikel 8 – Betaling particulier / zakelijk

Particulier: Betaalmogelijkheden

 1. Tijdens het afrekenen van uw winkelwagen kunt u een keuze maken uit de volgende betalingsmogelijkheden: iDEAL – Betaal eenvoudig met je eigen bank iDEAL is een online betaalmiddel, waarmee consumenten en bedrijven online in hun eigen vertrouwde bankomgeving betalingen kunnen uit te voeren. U kunt alleen met iDEAL afrekenen als u een Nederlandse bankrekening hebt. De prijzen zijn incl. Btw.
 2. Factuur – Via een factuur die u toegestuurd word. Bij maatwerk producten betaald u 50% van het totaalbedrag van het meubel bij bestelling , de andere 50% voor levering. Wij zullen u desgewenst op de hoogte houden van de status van uw bestelling. Het is mogelijk om foto’s van uw bestelling te ontvangen voordat u de laatste betaling voltooid. Zakelijke klanten kunnen altijd een betaling via factuur aanvragen. Ook hier dient bij bestelling 50% betaald te worden, en voor levering de resterende 50%

Zakelijk:

 1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen vanaf factuurdatum.
 2. Bij opdracht van maatwerk of andere opdrachten wordt de helft van de totale factuur verrekend door middel van een materiaal voorschot. Na ontvangst van het bedrag word er gestart met de werkzaamheden.
 3. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn door Lichtstaal is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en maakt Lichtstaal aanspraak op de wettelijke handelsrente. Na eerste sommatie komen de door Lichtstaal gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Rechten en plichten van Lichtstaal

 1. Lichtstaal draagt zorg voor het deugdelijk uitvoeren van de werkzaamheden. De producten worden deugdelijk en conform de overeenkomst door Lichtstaal geproduceerd en/of geleverd.
 2. Lichtstaal wijst de Opdrachtgever tijdig op de verplichting om de Werkplaats geschikt te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het leveren van de producten.
 3. Lichtstaal is bevoegd om (een gedeelte van) de werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren.

  KVK Arnhem: 09154019
  BTW-NR: NL001866160B86
  Spinbaan 19, 7005AD Doetinchem
  info@lichtstaal.nl

Artikel 10 – Rechten en plichten van de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever een product koopt dat door de Opdrachtgever zelf moet worden gemonteerd, draagt de Opdrachtgever zorg voor de montage. 
 2. Indien de Opdrachtgever een product koopt dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, en dit product wordt retour gestuurd of wordt op verzoek van de Opdrachtgever aangepast door Lichtstaal, draagt de Opdrachtgever zorg voor de demontage en de eventuele tweede montage. Het recht van de Opdrachtgever om het product retour te sturen, vervalt indien het product is beschadigd.
 3. De Opdrachtgever is verplicht om Lichtstaal tijdig te informeren over feiten en omstandigheden die van invloed zijn om de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. De opdrachtgever is verplicht om Lichtstaal te voorzien van juiste informatie over de maten in de woning, zodat Lichtstaal op een juiste manier kan inmeten. Indien het inmeten is uitgesteld, behoudt Lichtstaal zich het recht voor om de uiteindelijke opleverdatum ook uit te stellen.
 5. De Opdrachtgever is verplicht om Lichtstaal te voorzien van juiste informatie over de positionering van aansluitingen op de installatietekening. Indien de installatietekening ontbreekt of de informatie over de positionering is onjuist, komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever is verplicht om de Werkplaats gereed te maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het leveren van de producten. Dit houdt is dat de Werkplaats leeggeruimd moet zijn.
 7. De Opdrachtgever is verplicht om de oppervlakken en inboedel in de Werkplaats voldoende te beschermen, zodat de kans op schade aan de oppervlakken en inboedel zo veel mogelijk wordt beperkt. 
 8. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste luchtvochtigheid (40-45%) en vlakke en waterpas-afgewerkte oppervlakken.
 9. Indien de werkzaamheden van derden op de Werkplaats worden vertraagd, dan is de Opdrachtgever verplicht om Lichtstaal hiervan op de hoogte te stellen, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de werkzaamheden van Lichtstaal. Vertragingen binnen deze termijn kunnen resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van Lichtstaal.
 10. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Werkplaats goed en tijdig bereikbaar is. Indien de toegang tot de Werkplaats wordt bemoeilijkt door bijzondere omstandigheden, informeert de Opdrachtgever Lichtstaal tijdig over deze bijzondere omstandigheden. De kosten voor de extra hulpmiddelen (zoals een lift) die nodig zijn voor de bereikbaarheid van de Werkplaats, als ook een eventuele vergunning hiervoor, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 11. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkzaamheden van derden op de Werkplaats (zoals die van een monteur) tijdig gebeuren, zodat de werkzaamheden van Lichtstaal en de levering van producten hierdoor niet worden vertraagd of worden bemoeilijkt.
 12. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat er op de Werkplaats geen werkzaamheden door derden worden verricht, zodat de werkzaamheden van Lichtstaal en de levering van producten hierdoor niet worden vertraagd of worden bemoeilijkt.

  KVK Arnhem: 09154019
  BTW-NR: NL001866160B86
  Spinbaan 19, 7005AD Doetinchem
  info@lichtstaal.nl

Artikel 11 – Wijzigingen, meer- en minderwerk

 1. Indien de ontwerpen, tekeningen, schetsen en/of afbeeldingen op verzoek van de Opdrachtgever worden aangepast door Lichtstaal, is de nieuwe versie van de ontwerpen, tekeningen en schetsen leidend.
 2. Lichtstaal en de Opdrachtgever kunnen meer- en minderwerk overeenkomen.
 3. Indien Lichtstaal genoodzaakt is om een product te vervangen, levert Lichtstaal eenzelfde product aan de Opdrachtgever. Is levering van eenzelfde product onmogelijk, levert Lichtstaal, in goed overleg met de Opdrachtgever een vergelijkbaar product. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met het vergelijkbare product, dan behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om dit product buiten de overeenkomst te laten. De kosten en montage van een vervangend product komen in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien Lichtstaal op verzoek van de Opdrachtgever meerwerk heeft verricht, is de Opdrachtgever verplicht om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Lichtstaal blijkt dat de omvang of inhoud van de overeenkomst aangepast moet worden om het overeengekomen resultaat te bereiken, is de Opdrachtgever verplicht om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen.
 6. Indien tijdens de technische realisatiefase blijkt dat de overeengekomen werkzaamheden technisch niet haalbaar zijn, dan behouden Partijen zich het recht voor om dit gedeelte van de werkzaamheden buiten de overeenkomst te laten.
 7. Indien Lichtstaal en de Opdrachtgever een vaste prijs overeen zijn gekomen, informeert Lichtstaal de Opdrachtgever tijdig over bijkomende kosten. 8. Extra kosten die ontstaan door onvoorziene omstandigheden die door Lichtstaal hersteld moeten worden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Oplevering, aansprakelijkheid en schade

 1. Indien de Opdrachtgever constateert dat het werk of het product gebrekkig is, dient de Opdrachtgever Lichtstaal binnen 2 weken op de hoogte te stellen van het gebrek. Lichtstaal wordt alsdan in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen, tenzij het gebrek niet voor rekening van Lichtstaal behoort te komen. De Opdrachtgever is verplicht om (qua tijd en ruimte) zijn medewerking aan het herstel van de schade te verlenen.
 2. Indien de Opdrachtgever een product heeft gekocht dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, is Lichtstaal niet aansprakelijk voor schade aan het product die is ontstaan door gebrekkige montage en/of demontage. 
 3. Indien de Opdrachtgever een product heeft gekocht dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd, is Lichtstaal niet aansprakelijk voor de schade aan oppervlakken en/of inboedel die is ontstaan door de montage en/of demontage van het product. Eventuele herstelkosten in dat kader, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Lichtstaal oppervlakken en/of inboedel binnen de Werkplaats zijn beschadigd, is Lichtstaal, voor zover redelijk, aansprakelijk voor de schade. Indien de schade aan oppervlakken en/of inboedel is ontstaan doordat deze onvoldoende zijn beschermd door de Opdrachtgever, is Lichtstaal niet aansprakelijk voor de schade.
 5. Lichtstaal is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die Lichtstaal niet kende of behoorde te kennen.
 6. Materialen, modellen en kleuren worden door Lichtstaal op de website en in de showroom zo nauwkeurig mogelijk gepresenteerd, maar gelden slechts ter aanduiding. Vanwege het feit dat Lichtstaal veelal gebruik maakt van natuurlijke producten, zijn alle producten uniek en bevatten verschillende uiterlijke kenmerken. Hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

  KVK Arnhem: 09154019
  BTW-NR: NL001866160B86
  Spinbaan 19, 7005AD Doetinchem
  info@lichtstaal.nl

Artikel 13 – Herroeping en ontbinding

 1. De Opdrachtgever kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Niet- maatwerkproducten binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.
 2. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product dat door de Opdrachtgever zelf is gemonteerd herroept, zorgt de Opdrachtgever voor de demontage van dit product.
 3. Voor zover de overeenkomst ziet op Maatwerkproducten, heeft de Opdrachtgever geen recht op annulering en/of retournering van Maatwerkproducten.
 4. Lichtstaal is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Lichtstaal kan worden gevergd.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is wegens een oorzaak die buiten de risicosfeer van Partijen valt, dan zijn Partijen voor die periode van hun verplichtingen ontheven.
 2. De volgende omstandigheden gelden als overmacht indien zij de nakoming onmogelijk of onnodig moeilijk maken: onvoorziene gebeurtenissen, zoals een pandemie, brand, oorlog, mobilisatie of terroristische aanslagen; wijzigingen in regelgeving; valutabeperkingen; revolutie of onrust; onvoldoende transport mogelijkheden; algeheel schaarste van materialen; beperkingen in elektriciteitsgebruik etc. en schaarste of vertraging van de leveringen van toeleveranciers als gevolg van één van voornoemde omstandigheden.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Lichtstaal de auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op de door Lichtstaal verstrekte tekeningen, schetsen, ontwerpen, afbeeldingen en/of offertes. Uitsluitend Lichtstaal is rechthebbende van de intellectueel eigendomsrechten op haar Niet-maatwerkproducten.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Lichtstaal, mogen de Niet-maatwerkproducten, Maatwerkproducten, tekeningen, schetsen, ontwerpen, afbeeldingen en/of offertes van Lichtstaal niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, geëxploiteerd of tentoon worden gesteld. Ook het gebruik van eventueel door Lichtstaal toegepaste bedrijfsgeheimen is uitsluitend aan Lichtstaal voorbehouden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  KVK Arnhem: 09154019
  BTW-NR: NL001866160B86
  Spinbaan 19, 7005AD Doetinchem
  info@lichtstaal.nl